بازدید علمی دانش آموزان پایه دهم تجربی از سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه گیلان

بازدید علمی دانش آموزان پایه دهم تجربی از سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه گیلان