پذيرفته شدگان در ليگ علمي پايا

پذيرفته شدگان در ليگ علمي پايا 

الیاس زرین 
سیاوش فنی 
میلاد شریفیان 
رضا خانعلی زاده

گزارش تصویری