دبیرستان منش

دبیرستان منش فقط در دوره دوم متوسطه در حال فعالیت می باشد .

اسامی مشابه در سایر مقاطع هیچ ارتباطی با این دبیرستان ندارد.

گزارش تصویری